Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Quyết định 20/QĐ-VSD năm 2022 sửa đổi Phụ lục của Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

Ban hành: 14/02/2022

Hiệu lực: 14/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

TRUNG TÂM LƯU KÝ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHỤ LỤC CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VAY VÀ CHO VAY CHỨNG KHOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng Công ty bù trừ và lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 634/UBCK-PTTT ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận sửa đổi Phụ lục 03 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ vay và cho vay chứng khoán ban hành kèm theo Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2021/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông qua việc sửa đổi Phụ lục 03 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ vay và cho vay chứng khoán ban hành kèm theo Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Phụ lục 03 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ của Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán ban hành theo Quyết định số 113/QĐ-VSD ngày 23 tháng 08 năm 2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực áp dụng từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Các SGDCK;
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- CN VSD;
- Lưu: VT, LK (25b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Văn Thanh

 

PHỤ LỤC 03: HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Bạn vui lòng click vào link để XEM hoặc TẢI VỀ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-VSD ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Nguồn: vsd.vn