Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Quyết định 2255/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 21/09/2022

Hiệu lực: 27/10/2022

Tình trạng: Chưa hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN

PHỤ LỤC I​​​​​​​: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN

PHỤ LỤC II​​​​​​​: QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ​​​​​​​

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2255/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 10 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 3573/QĐ-BNN-BVTV ngày 21/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 105/TTr-SNN ngày 10/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận (Chi tiết tại Phụ lục I).

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Chi tiết tại Phụ lục II).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Sở TT&TT (p/h cập nhật các phần mềm);
- Sở Nội vụ;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Phong

 

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua dịch vụ BCCI

 

 

 

 

I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật (02 TTHC)

1

1.004363

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: 14 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: 72 ngày.

Mức độ 3

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

800.000 đồng/lần

- Luật số 41/2013/QH13;

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ NN&PTNT;

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ NN&PTNT.

TTHC sửa đổi, bổ sung thời gian thực hiện và căn cứ pháp lý.

2

1.004346

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: 14 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: 72 ngày.

Mức độ 3

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

800.000 đồng/lần

- Luật số 41/2013/QH13;

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ NN&PTNT;

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022.

TTHC sửa đổi, bổ sung thời gian thực hiện và căn cứ pháp lý.

 

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật (02 TTHC)

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Mã số TTHC: 1.004363)

* Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận HCTH

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Chuyên viên bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Chi cục.

11 ngày

Bước 5

Chi cục trưởng

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

01 ngày

Bước 6

Bộ phận HCTH

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

01 ngày

Bước 7

CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

14 ngày

* Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận HCTH

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Chuyên viên bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Chi cục.

13 ngày

Bước 5

Chuyên viên Bộ phận chuyên môn

Dự thảo văn bản Lãnh đạo đề nghị tổ chức, cá nhân khắc phục.

56 ngày

Bước 6

Chi cục trưởng

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

01 ngày

Bước 7

Bộ phận HCTH

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

01 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm Hành chính công

Trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

72 ngày

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Mã số TTHC: 1.004346).

* Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận HCTH

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Chuyên viên bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Chi cục.

11 ngày

Bước 5

Chi cục trưởng

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

01 ngày

Bước 6

Bộ phận HCTH

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

01 ngày

Bước 7

CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết tại TTHC.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

14 ngày

* Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận.

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận HCTH

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Chuyên viên bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Chi cục.

13 ngày

Bước 5

Chuyên viên Bộ phận chuyên môn

Dự thảo văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân khắc phục.

56 ngày

Bước 6

Chi cục trưởng

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

01 ngày

Bước 7

Bộ phận HCTH

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

01 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

72 ngày