Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Chỉ thị 30/2006/CT-BNN về tăng cường năng lực và đổi mới công tác thống kê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: 23/05/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2006/CT-BNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỐNG KÊ

Thời gian qua, hệ thống thống kê và thông tin kinh tế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có những cố gắng đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Bộ. Tuy nhiên, trong thời gian dài, hệ thống thống kê ngành chưa được quan tâm củng cố và kiện toàn, đã và đang bộc lộ nhiều tồn tại và bất cập chưa theo kịp yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, điều hành của Bộ, nhất là trong điều kiện đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngày 26 tháng 6 năm 2003, Chủ tịch nước đã có lệnh công bố Luật Thống kê (số 13/2003/L/CTN). Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 qui định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của Luật Thống kê.

Thực hiện Nghị định của Chính phủ; nhằm củng cố, tăng cường năng lực và đổi mới công tác thống kê, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngành trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Trung tâm Tin học và Thống kê:

a) Chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ và cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thành việc xây dựng các văn bản dưới đây trong quý II năm 2006:

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT;

- Chế độ báo cáo thống kê cơ sở để thu thập thông tin thống kê đối với những chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ Nông nghiệp và PTNT được phân công thực hiện và các chi tiêu thống kê khác thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT;

- Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về những chỉ tiêu thống kê thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT.

b) Hoàn thành việc tập huấn nghiệp vụ thống kê theo nội dung biểu mẫu mới ban hành cho các đơn vị trong ngành trong quý IV năm 2006.

2. Các Cục, Vụ chức năng:

a) Hoàn thành việc xây dựng các văn bản dưới đây trong quý II năm 2006:

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chế độ báo cáo thống kê cơ sở để thu thập thông tin thống kê đối với những chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực đơn vị được Bộ phân công thực hiện.

b) Hoàn thành việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ thống kê theo nội dung thống kê chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công trong quý IV năm 2006.

3. Vụ Kế hoạch chủ trì, tổng hợp các văn bản nêu tại điểm a, khoản l và khoản 2 trên đây trình Bộ ban hành trong quý III năm 2006.

4. Kiện toàn bộ máy làm công tác thống kê

a) Trung tâm Tin học và Thống kê:

- Hoàn thành việc xây dựng phương án tổ chức bộ máy và biên chế của các bộ phận về thống kê trực thuộc Trung tâm Tin học và Thống kê, trình Bộ trong quý II năm 2006;

- Khẩn trương tiến hành tuyển chọn, bổ sung cán bộ đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng yêu câu nâng cao chất lượng hoạt động của công tác thông kê ngành;

- Tiến hành điều tra đánh giá thực trạng hệ thống thống kê ngành; xây dựng phương án tăng cường năng lực của cả hệ thống, đặc biệt, là khâu tổ chức, cán bộ; đảm bảo chất lượng hoạt động phù hợp với yêu cầu quản lý ngành trong tình hình mới.

b) Các Cục, Vụ, các doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Nông nghiệp và PTNT soát xét lại hoạt động công tác thống kê, kịp thời có phương án chấn chỉnh tổ chức, biên chế; đảm bảo đủ cán bộ làm công tác thống kê; tuỳ theo nhu cầu công việc có thể bố trí, cán bộ, chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tại phòng Kế hoạch hoặc Văn phòng. Các đơn vị đã có bộ phận thống kê hoặc cán bộ chuyên trách, cần đánh giá năng lực cán bộ; có kế hoạch bổ sung hoặc đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ.

5. Tăng cường trang thiết bị và phương tiện làm việc

Thủ trưởng các đơn vị tiến hành rà soát tình trạng trang thiết, bị và phương tiện phục vụ công tác thống kê; có kế hoạch điều động, mua sắm bổ sung, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá công tác thống kê; thông qua việc sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ quốc tế, lồng ghép các chương trình, dự án để tăng cường trang thiết bị và phương tiện làm việc.

6. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành

Trung tâm Tin học và Thống kê là cơ quan đầu mối thu thập, xử lý, tổng hợp và phân tích, dự báo thống kê toàn ngành; lập báo cáo tổng hợp các mặt hoạt động đầu tư, tình hình sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn; phục vụ yêu cầu thông tin quản lý của Bộ, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo cho Tổng cục Thống kê. Trung tâm có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê ngành và trang Web, đáp ứng nhu cầu thông tin của tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành.

Các Cục, Vụ, Tổng công ty, Công ty, các Trung tâm, Viện, Trường, Ban quản lý dự án, Bệnh viện trực thuộc Bộ và các Sở Nông nghiệp và PTNT nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê do Bộ ban hành.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo thực hiện chỉ thị này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 


 
Cao Đức Phát

Nguồn: vbpl.vn