Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Công điện 05/CĐ-TCT: Về triển khai nghị định số 44/2023/NĐ-CP của chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101/2023/QH15 của quốc hội

Ban hành: 30/06/2023

Hiệu lực: 30/06/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2023/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

 

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.

Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Nghị định quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định quy định giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Q. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
(để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh