Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Luật Quản lý thuế 2019

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương IINHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ THUẾ

Chương III​​​​​​​: ĐĂNG KÝ THUẾ

Chương IV​​​​​​​: KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ

Chương V​​​​​​​: ẤN ĐỊNH THUẾ

Chương VI​​​​​​​: NỘP THUẾ

Chương VII​​​​​​​: TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ

Chương VIII​​​​​​​: THỦ TỤC HOÀN THUẾ

Chương IX​​​​​​​: KHÔNG THU THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ; KHOANH TIỀN THUẾ NỢ; XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT

Mục 1. KHÔNG THU THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

Mục 2. KHOANH TIỀN THUẾ NỢ

Mục 3. XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT

Chương X​​​​​​​: ÁP DỤNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Chương XI​​​​​​​: THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ

Chương XIII​​​​​​​: