Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký doanh nghiệp nước ngoài

Đối với doanh nghiệp nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sẽ có một số trường hợp muốn thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trước. Nhưng cũng có trường hợp có thể thay đổi song song cả hai cùng một lúc.

1. Thay đổi địa chỉ công ty nước ngoài

Đối với công ty nước ngoài, trên Giấy chứng nhận đầu tư sẽ có mục “Địa điểm thực hiện dự án” còn trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “Địa chỉ trụ sở chính của công ty”.

Công ty có thể có địa điểm thực hiện dự án khác hoặc trùng với địa chỉ trụ sở chính của công ty. Do đó, có thể điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trên Giấy chứng nhận đầu tư mà không cần thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngược lại. Hoặc nếu thay đổi cả hai Giấy phép thì có thể đồng thời thực hiện cả hai thủ tục điều chỉnh cùng một lúc mà không bắt buộc thủ tục nào trước, thủ tục nào sau.

2. Thay đổi vốn đầu tư nước ngoài

Tương tự mục 1, công ty sẽ có hai mục khác nhau về vốn. Giấy chứng nhận đầu tư là “Vốn đầu tư dự án”, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “Vốn điều lệ”.

Hai mục này trên hai giấy phép không bắt buộc phải giống nhau, vốn đầu tư có thể bằng hoặc cao hơn so với vốn điều lệ. Vì vậy, có thể điều chỉnh vốn đầu tư dự án hoặc vốn điều lệ một cách độc lập mà không bị ràng buộc bởi nhau.

3. Thay đổi ngành nghề hoạt động công ty nước ngoài

Khác với thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa địa điểm thực hiện dự án hay vốn đầu tư, vốn điều lệ. Đối với ngành nghề kinh doanh của công ty, trên Giấy chứng nhận đầu tư là “Mục tiêu thực hiện dự án” còn trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “Ngành nghề kinh doanh”. Nếu công ty muốn thay đổi, bổ sung ngành nghề thì bắt buộc phải điều chỉnh “Mục tiêu thực hiện dự án” trên Giấy chứng nhận đầu tư trước, sau khi được Phòng đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới thì mới thực hiện được thủ tục tiếp theo là thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư mà không được phép thực hiện đồng thời cả hai thủ tục.

Trần Giang – P. Pháp lý Anpha

© 2007 Công ty Kế Toán Anpha giữ bản quyền nội dung trên website này.