Khái niệm, đặc điểm về các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Cổ phần là gì? Ưu nhược điểm của các loại cổ phần? Loại cổ phần nào bắt buộc có trong công ty cổ phần? Loại nào được chuyển nhượng? Xem chi tiết trong bài viết sau đây.

Cổ phần là gì? Cổ phần được chia thành mấy loại?

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Những cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông;
 • Cổ phần là căn cứ pháp lý để chứng minh cho tư cách cổ đông của mỗi cá nhân hoặc tổ chức trong công ty cổ phần cho dù họ có tham gia thành lập công ty hay không;

 Xem thêm: Đối tượng được phép thành lập công ty mua cổ phần và góp vốn

 • Mỗi cổ phần đều có một mệnh giá riêng, do công ty cổ phần quyết định và ghi vào cổ phiếu.

Cổ phần gồm có 2 loại là:

1. Cổ phần phổ thông;

2. Cổ phần ưu đãi.

Lưu ý: Cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần. Cổ phần ưu đãi có thể có hoặc không.

Trong đó, cổ phần ưu đãi gồm 4 loại: 

 • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

Khái niệm và đặc điểm cổ phần phổ thông 

1. Khái niệm:

 • Không có khái niệm định nghĩa cổ phần phổ thông là gì. Tuy nhiên, theo quy định, cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần.

2. Người sở hữu:

 • Cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ cổ phần phổ thông;
 • Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký mở doanh nghiệp.

3. Tính chuyển đổi:

 • Cổ phần phổ thông không thể chuyển thành cổ phần ưu đãi.

4. Chuyển nhượng:

 • Cổ đông phổ thông tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp luật định.

5. Quyền cổ đông:

 • Nhận cổ tức với mức theo quy định của đại hội đồng cổ đông;
 • Có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin không chính xác của mình;
 • Được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần;
 • Được xem xét, tra cứu, trích lục thông tin danh sách cổ đông có quyền biểu quyết;
 • Được nhận một phần tài sản theo quy định trong trường hợp công ty giải thể, phá sản;
 • Được xem xét, tra cứu, trích lục, sao chụp điều lệ công ty, biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
 • Cổ đông phổ thông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết theo đúng quy định.

Lưu ý: Trên đây là các quyền chung của cổ đông phổ thông. Ngoài ra, phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông mà cổ đông/nhóm cổ đông sẽ có thêm một số quyền khác theo quy định. 

Khái niệm, đặc điểm cổ phần ưu đãi cổ tức 

1. Khái niệm:

 • Là loại cổ phần được trả cổ tức có mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. 

2. Người sở hữu:

 • Do đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc điều lệ công ty quy định.

3. Tính chuyển đổi:

 • Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

4. Chuyển nhượng:

 • Có quyền chuyển nhượng cổ phần nhưng người mua do điều lệ công ty quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định. 

5. Quyền cổ đông:

 • Nhận cổ tức theo luật định;
 • Các quyền khác tương tự cổ đông phổ thông, trừ trường hợp theo luật định;
 • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty trong trường hợp sau khi công ty thanh toán hết các khoản nợ, giải thể hoặc phá sản; 
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp đại hội đồng cổ đông hoặc đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát, trừ trường hợp theo luật định.

Khái niệm, đặc điểm cổ phần ưu đãi hoàn lại 

1. Khái niệm:

 • Là loại cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo những điều kiện có ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại/điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu của người sở hữu. 

2. Người sở hữu:

 • Do đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc điều lệ công ty quy định.

3. Tính chuyển đổi:

 • Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

4. Chuyển nhượng:

 • Có quyền chuyển nhượng cổ phần nhưng người mua do điều lệ công ty quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định. 

5. Quyền cổ đông:

 • Các quyền khác tương tự cổ đông phổ thông, trừ trường hợp theo luật định;
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp đại hội đồng cổ đông hoặc đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát, trừ trường hợp theo luật định.

Khái niệm, đặc điểm cổ phần ưu đãi biểu quyết 

1. Khái niệm:

 • Là loại cổ phần phổ thông có phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông khác. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty quy định;
 • Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

2. Người sở hữu:

 • Cổ đông sáng lập hoặc tổ chức được Chính phủ ủy quyền.

3. Tính chuyển đổi:

 • Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

4. Chuyển nhượng:

 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

5. Quyền cổ đông:

 • Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo luật định;
 • Các quyền khác tương tự như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp theo luật định. 

Lưu ý: Đối với cổ phần ưu đãi khác sẽ được quy định theo điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán. 

Trên đây là thông tin về các loại cổ phần trong công ty cổ phần. Hiện nay, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp rất phổ biến.

Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty cổ phần, có thể liên hệ với Anpha được được tư vấn miễn phí và hỗ trợ dịch vụ tốt nhất.

  Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần - 250.000 đồng, 3 ngày xong. 

GỌI NGAY

Các câu hỏi thường gặp về các loại cổ phần trong công ty cổ phần

1. Cổ phần là gì?

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Theo đó, có thể hiểu cổ phần là đơn vị vốn nhỏ nhất được chia ra từ vốn điều lệ.


2. Cổ phần được chia thành mấy loại?

Cổ phần được chia làm 2 loại chính là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. 


3. Cổ phần phổ thông là gì?

Hiện không có khái niệm định nghĩa về cổ phần phổ thông. Nhưng có thể hiểu đây là loại cổ phần bắt buộc có trong công ty cổ phần.


4. Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại?

Cổ phần ưu đãi gồm: cổ phần ưu đãi cổ tức; cổ phần ưu đãi hoàn lại; cổ phần ưu đãi biểu quyết; cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.


5. Cổ phần và cổ phiếu khác nhau như thế nào?

Cổ phần là đơn vị vốn nhỏ nhất được chia ra từ vốn điều lệ của công ty cổ phần. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ nhằm xác nhận quyền sở hữu của một hoặc nhiều cổ phần của công ty đó. 


6. Loại cổ phần nào bắt buộc có trong công ty cổ phần?

Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Ngoài ra, công ty cổ phần có thể có thêm các cổ phần ưu đãi.


7. So sánh cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi?

 • Cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần. Cổ phần ưu đãi có thể có hoặc không;
 • Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Ngược lại, cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông;
 • Cổ đông phổ thông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ một số trường hợp theo quy định. Đối với cổ phần ưu đãi, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được phép chuyển nhượng, trừ trường hợp có bản án, quyết định của Tòa án hoặc thừa kế; các loại cổ phần ưu đãi còn lại có thể chuyển nhượng nhưng người được quyền mua do điều lệ công ty quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.  

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc)0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH