Cách tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai

Bạn có biết: Cách tính thuế hộ kinh doanh (HKD) cá thể theo phương pháp kê khai? Thời hạn nộp tờ khai thuế? Cách xác định doanh thu của hộ kinh doanh?... Anpha sẽ giải đáp chi tiết tại bài viết dưới đây.

I. Căn cứ pháp lý

Căn cứ theo Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực ngày 01/08/2021.

II. Tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai là gì?

Căn cứ theo Thông tư 40/2021/TT-BTC thì tính thuế hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai là: “Phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý”. Quy định chi tiết như sau: 

 • Khi hết một kỳ (kỳ tháng hoặc quý) đến hạn kê khai tính thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ dựa trên doanh thu phát sinh trong kỳ kê khai thuế, tính số thuế GTGT và thuế TNCN phát sinh phải nộp trong kỳ đó với cơ quan thuế;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp này phải thực hiện thực hiện làm sổ sách theo chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ để làm căn cứ kê khai.

  Xem thêm: Các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp.

III. Đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp kê khai

2 trường hợp áp dụng phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

 • Có quy mô kinh doanh lớn;
 • Có quy mô chưa đủ điều kiện là quy mô kinh doanh lớn nhưng đăng ký kê khai nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Vậy như thế nào là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn?

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn được xác định dựa trên doanh thu và số lao động bình quân năm, cụ thể:

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có ngành nghề kinh doanh về nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thủy sản với tổng doanh thu của năm trước từ 3 tỷ đồng trở lên hoặc tổng số lao động đóng bảo hiểm xã hội bình quân theo năm từ 10 người trở lên;
 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có ngành nghề kinh doanh là thương mại, dịch vụ thì tổng doanh thu của năm trước liền kề phải trên 10 tỷ đồng hoặc tổng số lao động đóng bảo hiểm xã hội bình quân năm cũng từ 10 người trở lên.

IV. Cách tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai

1. Căn cứ tính thuế, cách xác định doanh thu của hộ kinh doanh

Thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được tính dựa vào doanh thu tính thuế và tỷ lệ tính thuế trên doanh thu, quy định cụ thể như sau:

Cách xác định doanh thu của hộ kinh doanh

Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN là toàn bộ khoản doanh thu đã bao gồm thuế (đối với trường hợp thuộc diện chịu thuế) phát sinh trong kỳ tính thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, xây lắp, xây dựng, tiền hoa hồng, bao gồm:

 • Những khoản thưởng hỗ trợ đạt doanh số, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, khuyến mại, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền;
 • Các khoản trợ giá, phụ trội, phụ thu, phí thu thêm được hưởng theo quy định;
 • Các khoản được bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng và những khoản được bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN);
 • Các khoản doanh thu khác được hưởng dù đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu bao gồm: tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN được áp dụng theo từng ngành nghề lĩnh vực riêng theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, cụ thể:


Lĩnh vực


Tỷ lệ thuế GTGT


Tỷ lệ thuế TNCN

Lĩnh vực thương mại, bán hàng hóa

1%

0.5%

Lĩnh vực dịch vụ, xây dựng không bao gồm nguyên vật liệu

5%

2%

Lĩnh vực sản xuất, dịch vụ có gắn với hàng hóa, vận tải, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

3%

1.5%

Lĩnh vực dịch vụ, sản xuất sản phẩm thuộc đối tượng tính thuế GTGT mức thuế suất 5% theo phương pháp khấu trừ và các lĩnh vực khác không thuộc các nhóm trên

2%

1%

Ghi chú: 

Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, chịu thuế GTGT 0%, không phải kê khai tính nộp thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT; 

Doanh thu từ hợp tác kinh doanh với tổ chức khác mà tổ chức này đã kê khai và nộp thuế GTGT thì không phải nộp thuế GTGT.

2. Công thức tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai

Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp trong kỳ = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Ví dụ 1: 

Anh Nguyễn Văn A mở hộ kinh doanh Anpha có cửa hàng cung cấp dịch vụ giặt là.

Tháng 08/2021, doanh thu của hộ kinh doanh Anpha từ hoạt động giặt là là 50 triệu. Tính số thuế TNCN và thuế GTGT phải nộp tháng 08/2021?

>> Theo trường hợp trên, hộ kinh doanh Anpha cung cấp dịch vụ giặt là có tỷ lệ % tính thuế GTGT và thuế TNCN tương ứng lần lượt là 5% và 2%.

>> Doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN là 50 triệu.

➞ Như vậy: 

Thuế GTGT tháng 08/2021 mà hộ phải nộp là: 50.000.000 x 5% = 2.500.000 đồng.

Thuế TNCN mà hộ phải nộp tháng 08/2021 là: 50.000.000 x 2% = 1.000.000 đồng.

V. Cách khai thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai

1. Nơi hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế theo phương pháp kê khai

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế GTGT và thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động và kinh doanh.

2. Thời hạn hộ kinh doanh nộp tờ khai và tiền thuế theo phương pháp kê khai

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có kỳ kê khai là tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp phải nộp tờ khai và tiền thuế;

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có kỳ kê khai quý (thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trùng với thời hạn nộp tiền thuế): ngày cuối cùng của tháng đầu quý kế tiếp. 

Lưu ý:  

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có phát sinh kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì tiền thuế phát sinh có hạn nộp là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót;

Nếu phát sinh chậm nộp tiền thuế, thì số tiền chậm nộp tính theo công thức sau:


Số tiền chậm nộp tiền thuế phải nộp = Số thuế phải nộp x Số ngày chậm nộp x 0.03%

  Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký và nộp thuế điện tử.

3. Hồ sơ khai thuế hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai

Hồ sơ khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế mẫu 01/CNKD theo Thông tư 40/2021/TT-BTC;

Ghi chú:

>> Tích chọn HKD, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;

>> Chỉ tiêu [01] kỳ tính thuế điền vào [01a] hoặc [01b] hoặc [01c] hoặc [01d] tùy thuộc vào kỳ tính thuế của HKD, như ví dụ 1 ta chọn điền [01b] tháng 08 năm 2021;

>> Chỉ tiêu [02] tích chọn lần đầu khi kê khai lần đầu của kỳ tính thuế;

>> Chỉ tiêu [03] điền khi phát sinh kê khai bổ sung;

>> Chỉ tiêu [04] đến [13] người nộp thuế ghi rõ thông tin cá nhân, địa điểm kinh doanh (nếu có);

>> Chỉ tiêu [28] đến [31] người nộp thuế xác định rõ ngành nghề kinh doanh rồi điền doanh thu tính thuế GTGT, số thuế GTGT, doanh thu tính thuế TNCN, số thuế TNCN vào cột tương ứng.

 • Phụ lục Bảng kê tình hình hoạt động kinh doanh trong kỳ mẫu 01-2/BK-HĐKD.

Trường hợp hộ kinh doanh đã có căn cứ xác định được doanh thu, được cơ quan thuế quản lý xác nhận thì không phải nộp kèm bảng kê này.

 TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ khai thuế theo phương pháp kê khai.

 

VI. Một số câu hỏi khi tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai

1. Hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế ở đâu?

Nơi nộp hồ sơ khai thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động và kinh doanh.


2. Hộ kinh doanh kê khai thuế theo quý, kê khai thuế theo tháng khi nào?

Hộ kinh doanh kê khai thuế theo quý khi:

 • Hộ kinh doanh mới ra hoạt động;
 • Hộ kinh doanh có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước dưới 50 tỷ đồng.

Hộ kinh doanh khai thuế theo tháng khi có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước từ 50 tỷ đồng trở lên.


3. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế của hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai có kỳ kê khai?

Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp.


Nguyễn Hằng - Phòng kế toán Anpha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn