Nghị quyết 126 hỗ trợ người lao động 1.000.000đ - 3.710.000đ


Nghị quyết 126: Hỗ trợ hộ kinh doanh 3 triệu đồng, người lao động 1.000.000đ - 3.710.000đ, doanh nghiệp vay lãi suất 0%, tạm dừng đóng Quỹ hưu trí & tử tuất… Tham khảo chi tiết.

Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 đã sửa đổi, bổ sung, mở rộng trường hợp người lao động ngừng việc được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021. Ngoài ra, Nghị quyết 126/NQ-CP còn sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, người sử dụng lao động như tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, vay lãi suất 0%... Bạn có thể tham khảo chi tiết qua bài viết này. 

Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng (kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị) đối với trường hợp sau:

 • Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc do đại dịch Covid-19 nên đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 01 năm 2021. Vì lý do đó, người sử dụng lao động phải giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 01 năm 2021 (bao gồm lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động và thỏa thuận nghỉ không lương);
 • Người sử dụng lao động và người lao động đã được chấp thuận tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 vẫn được giải quyết tiếp tục theo Nghị quyết 126/NQ-CP nếu đủ điều kiện. Tuy nhiên, tổng thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất không quá 12 tháng. 

➜ So với Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP đã thay đổi tỷ lệ giảm lao động tham gia BHXH từ 15% xuống 10% nhằm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ. 

Hỗ trợ một lần người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

➤ Hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người cho các trường hợp sau:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị ngừng việc theo Khoản 3 Điều 99 Bộ Luật lao động;
 • Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc và thuộc 1 trong các trường hợp sau:

>> Người lao động phải điều trị Covid-19, trong thời gian cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể di chuyển đến nơi làm việc theo Chỉ thị 16/CT-TTg;

>> Người sử dụng lao động tạm dừng hoạt động theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước với mục đích phòng, chống dịch Covid-19;

>> Người sử dụng lao động có trụ sở chính, các đơn vị phụ thuộc trên địa bàn thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg;

>> Người sử dụng lao động phải bố trị lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19.

Lưu ý: Thời gian tạm ngừng liên tục tối thiểu 14 ngày trở lên, từ 01/05/2021 đến hết 31/12/2021.

➤ Hỗ trợ một lần 1.855.000 đồng/người nếu người lao động thuộc các trường hợp sau:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc, tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương;
 • Người lao động có thời gian và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, tối thiểu 15 ngày liên tục, tính từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Đồng thời, thuộc 1 trong các trường hợp:

>> Người lao động phải điều trị Covid-19, trong thời gian cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể di chuyển đến nơi làm việc do yêu cầu từ cơ quan nhà nước với mục đích phòng, chống Covid-19;

>> Người sử dụng lao động tạm dừng hoạt động theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước với mục đích phòng, chống dịch Covid-19;

>> Người sử dụng lao động có trụ sở chính, các đơn vị phụ thuộc trên địa bàn thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg;

>> Người sử dụng lao động phải bố trị lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19.

➤ Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người nếu người lao động thuộc các trường hợp sau:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng phải chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021;
 • Người lao động có thời gian và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên;
 • Đồng thời, người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng thuộc 1 trong các trường hợp sau:

>> Người lao động phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể di chuyển đến nơi làm việc do yêu cầu từ cơ quan nhà nước với mục đích phòng, chống Covid-19;

>> Người sử dụng lao động tạm dừng hoạt động theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước với mục đích phòng, chống dịch Covid-19;

>> Người sử dụng lao động có trụ sở chính, các đơn vị phụ thuộc trên địa bàn thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg;

>> Người sử dụng lao động phải bố trị lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19.

Hỗ trợ một lần hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19

➤ Hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ nếu hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc do địa điểm kinh doanh trong khu vực đang phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg, thuộc 1 trong các trường hợp sau:

 • Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế;
 • Hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp;
 • Các đối tượng kinh doanh khác có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh như: bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ...

Lưu ý: Các hộ kinh doanh cần đáp ứng điều kiện tạm ngừng hoạt động liên tục tối thiểu 15 ngày, từ 01/05/2021 đến hết 31/12/2021.

➜ So với Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP đã bổ sung, quy định cụ thể đối tượng được nhận hỗ trợ 3.000.000 đồng.

Hỗ trợ doanh nghiệp vay ngân hàng trả lương lãi suất 0%

➤ Hỗ trợ vay lãi suất 0% trả lương lao động ngừng việc

Người sử dụng lao động khi trả lương ngừng việc cho người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc liên tục tối thiểu 15 ngày trở lên theo Khoản 3 Điều 99 Bộ Luật lao động, trong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/03/2022 được áp dụng chính sách hỗ trợ như sau:

 • Được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%;
 • Không phải thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền vay để trả lương ngừng việc;
 • Tối đa mức vay bằng tối thiểu mức lương vùng đối với người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. 
 • Thời hạn vay trả lương người lao động ngừng việc do ảnh hưởng dịch Covid-19 dưới 12 tháng.

➤ Hỗ trợ vay lãi suất 0% trả lương phục hồi sản xuất

Người sử dụng lao động được áp dụng chính sách hỗ trợ vay lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương phục hồi sản xuất khi thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây:

 • Phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước để phòng, chống Covid-19;
 • Có trụ sở chính và các đơn vị phụ thuộc trong khu vực phải ngừng hoạt động để phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg;
 • Hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài hỗ trợ vay lãi suất 0%, người sử dụng lao động cũng không phải thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền vay để trả lương cho người lao động. 

Tối đa mức vay bằng tối thiểu mức lương vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc, theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. 

Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. 

Lưu ý: Thời gian từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/03/2022.
➜ So với Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP đã bỏ quy định người sử dụng lao động không được có nợ xấu. Đồng thời, Nghị quyết 126/NQ-CP cũng đã bổ sung, mở rộng đối tượng được vay ngân hàng lãi suất 0% cho trụ sở chính và các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) trên địa bàn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Xem thêm:

 Lao động nghỉ việc nhận BHTN theo Nghị quyết 116 & Quyết định 28;

 Doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116 & Quyết định 28.

 


Gọi cho chúng tôi theo số 0909 709 915 (TP. HCM) hoặc 0906 687 032 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH