Quy Định Về Hợp Đồng Lao Động Thời Vụ Và Mẫu Hợp Đồng Lao Động Thời Vụ 2018

Lao động thời vụ khá phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay. Bài viết sẽ trình bày chi tiết về đối tượng, điều kiện, hình thức, thời hạn, quy định liên quan đến hợp đồng thời vụ để doanh nghiệp nắm rõ hơn.

1. Đối tượng, điều kiện để ký kết hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng lao động thời vụ là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, tính chất không thường xuyên, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

2. Hình thức của hợp đồng thời vụ

Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 16 quy định hình thức hợp đồng như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Như vậy công việc theo mùa vụ có thời hạn dưới 3 tháng các bên có thể giao kết bằng lời nói. Đối với công việc có thời hạn 3 tháng thì việc giao kết bắt buộc phải lập thành văn bản.

Lưu ý: Theo quy định hợp đồng lao động dưới 3 tháng các bên có thể giao kết bằng lời nói, tuy nhiên để sau này có chứng từ để giải trình với cơ quan thuế về khoản chi lương này thì doanh nghiệp nên giao kết bằng văn bản.

3. Thời hạn của Hợp đồng lao động thời vụ

Doanh nghiệp phải ký hợp đồng mới trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Hợp đồng lao động thời vụ hết hạn, nếu không Hợp đồng lao động thời vụ sẽ trở thành Hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

4. Quy định bảo hiểm xã hội (BHXH)  đối với Hợp đồng lao động thời vụ

Căn cứ Điểm a, b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 thì đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

- Người làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn, Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

- Người làm việc theo Hợp đồng lao động thời vụ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Vì vậy kể từ ngày 01/01/2018, người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động thời vụ từ đủ 1 tháng trở lên cũng phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

5. Người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động thời vụ

Căn cứ tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012, người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động thời vụ khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động khi nghỉ việc trước thời hạn trong Hợp đồng lao động. Tùy từng trường hợp mà người lao động phải báo trước thời hạn quy định cho người sử dụng lao động.

- Ít nhất 3 ngày làm việc với trường hợp: Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong Hợp đồng lao động; không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng lao động; bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; bị ốm đau, tai nạn đã điều trị ¼ thời hạn hợp đồng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

- Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp: Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng lao động, được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.

- Trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

6. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động thời vụ

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn thì thời hạn phải báo cho người lao động ít nhất là 3 ngày làm việc.

7. Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: ……………/HĐLĐ/20....

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: PHẠM THÁI PHONG; Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: Giám đốc

Đại diện cho: CÔNG TY KẾ TOÁN ANPHA
Địa chỉ : 
55 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313238628

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/Bà: NGUYỄN HOÀNG TÚ; Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày 12 tháng 01 năm 1990 tại: Bệnh viện Long An

Địa chỉ thường trú: 180 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Số CMTND: 024701447 cấp ngày 02  tháng 11  năm 2009 Tại Tp. Hồ Chí Minh

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:


Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 

1. Loại hợp đồng lao động: Thời vụ 2 tháng.

2. Từ ngày 01 tháng 06 năm 2018 đến ngày 30 tháng 07 năm 2018  

3. Địa điểm làm việc: 55 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

4. Chức danh chuyên môn: Giao nhận

5. Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………………

6. Công việc phải làm: Giao nhận
 

Điều 2: Chế độ làm việc:

1. Thời giờ làm việc: (1) 4 giờ/ngày

2. Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi: 

a) Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc

b) Mức lương chính hoặc tiền công: (2) 1.900.000 đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

d) Phụ cấp gồm: không có

e) Được trả lương: vào các ngày 10 hàng tháng

f) Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: (3) …………………………………………………………………..

k) Chế độ đào tạo: …………………………………………………………………………………………..

l) Những thoả thuận khác: …………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ: 

a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

c) Bồi thường vi phạm và vật chất: ……………………………………………………………………..

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 

1. Nghĩa vụ: 

a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có). 

2. Quyền hạn: 

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...). 

b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng: 

1. Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng;

2. Chấm dứt trước khi thời hạn;

3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động. 

2. Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng 06 năm 2018 Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

Hợp đồng này làm tại văn phòng Công ty Kế Toán Anpha ngày 01 tháng 06 năm 2018
 

               NGƯỜI LAO ĐỘNG                            NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

                 (Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

- Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần

- Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

(2) Theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

- Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

(3 Đối với loại hợp đồng thời vụ thì BHXH và BHYT thường được cộng vào lương.

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỒNG THỜI VỤ TẠI ĐÂY

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH