6 Quy định mới về góp vốn thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX


Góp vốn thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX được quy định như thế nào theo luật hợp tác xã mới nhất? Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp HTX là bao nhiêu?

Đối tượng được quyền tham gia góp vốn thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX

Ai được quyền tham gia góp vốn thành lập HTX, liên hiệp HTX và quyền lợi, nghĩa vụ như thế nào? Tất cả các câu hỏi liên quan đến đối tượng góp vốn được Anpha phân tích cụ thể bên dưới.

1. Đối tượng được quyền tham gia góp vốn thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 • Thành viên hợp tác xã (hay còn gọi là xã viên) góp vốn tham gia bao gồm:
  • Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Hộ gia đình phải có người đại diện theo quy định;
  • Cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

Lưu ý: Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì chỉ có cá nhân được đăng ký tham gia góp vốn.

 • Thành viên liên hiệp HTX (hay hợp tác xã thành viên) tham gia góp vốn bao gồm:
  • Các hợp tác xã thành viên có nhu cầu hợp tác với nhau và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã;
  • Có đơn đăng ký tham gia và chấp thuận điều lệ của liên hiệp HTX.
 • Cá nhân, tổ chức, hợp tác xã thành viên có thể đăng ký tham gia góp vốn vào nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Xem thêm quy định điều kiện trở thành xã viên, hợp tác xã thành viên và 7 lưu ý cần biết khi đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX.

2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia góp vốn đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX

 • Quyền lợi của thành viên góp vốn bao gồm:
  • Có quyền biểu quyết và quản lý hợp tác xã, liên hiệp HTX bình đẳng, không phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp;
  • Được cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ;
  • Được phân phối thu nhập và hưởng các phúc lợi theo quy định;
  • Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự và biểu quyết nội dung liên quan đến đại hội thành viên, HTX thành viên;
  • Được ứng cử và đề cử các chức vụ trong cơ cấu quản lý hợp tác xã, liên hiệp HTX;
  • Kiến nghị, yêu cầu các bộ phận liên quan giải trình hoạt động của HTX, liên hiệp HTX hoặc yêu cầu triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định;
  • Được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của HTX, liên hiệp HTX và được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ theo quy định;
  • Được trả lại vốn góp theo quy định khi ra khỏi HTX, liên hiệp HTX;
  • Được chia giá trị tài sản được chia còn lại theo quy định;
  • Có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và các quyền khác theo quy định của pháp luật và điều lệ.
 • Nghĩa vụ của thành viên tham gia góp vốn:
  • Sử dụng sản phẩm dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX theo hợp đồng dịch vụ;
  • Góp đúng và đủ vốn góp đã cam kết theo quy định;
  • Chịu trách nhiệm tài sản trong phạm vi vốn góp đăng ký tham gia;
  • Bồi thường thiệt hại do mình gây ra theo quy định;
  • Tuân thủ điều lệ, quy chế, nghị quyết, quyết định và các nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.

Để được hỗ trợ tư vấn thành lập hay liên quan đến việc đăng ký góp vốn HTX, liên hiệp HTX, bạn có thể tham khảo dịch vụ đăng ký thành lập hợp tác xã và liên hiệp HTX tại Anpha.

6 Quy định về góp vốn thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trước khi tìm hiểu quy định về góp vốn, bạn cần hiểu rõ 2 khái niệm vốn góp HTX, liên hiệp HTX thường gặp như sau: 

 • Vốn góp tối thiểu là số vốn mà đối tượng muốn trở thành thành viên, HTX thành viên phải góp vào vốn điều lệ của HTX, liên hiệp HTX theo điều lệ;
 • Vốn điều lệ là tổng số vốn do xã viên, hợp tác xã thành viên góp và cam kết góp trong thời hạn nhất định, được ghi vào điều lệ HTX, liên hiệp HTX.

1. Xác định giá trị vốn góp

 • Vốn góp là tiền đồng Việt Nam;
 • Nếu vốn góp là các loại tài sản khác ngoài tiền thì:
  • Cần được quy đổi ra đồng Việt Nam như ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng đất…;
  • Giá trị vốn góp được xác định theo nguyên tắc thỏa thuận giữa HTX, liên hiệp HTX với xã viên, HTX thành viên hoặc thông qua tổ chức thẩm định.

2. Tỷ lệ vốn góp của thành viên

 • Đối với hợp tác xã:
  • Xã viên góp vốn theo thỏa thuận và quy định trong điều lệ hợp tác xã;
  • Vốn góp tối đa không vượt quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.
 • Đối với liên hiệp hợp tác xã:
  • Hợp tác xã thành viên góp vốn theo thỏa thuận và quy định của điều lệ;
  • Vốn góp tối đa không vượt quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.

Lưu ý: Hiện nay, luật chưa quy định về mức vốn góp tối thiểu tham gia hợp tác xã, liên hiệp HTX là bao nhiêu. Theo đó, xã viên và hợp tác xã thành viên tự nguyện đăng ký và đóng góp mức vốn theo quy định của điều lệ. 

3. Quy định về giấy chứng nhận vốn góp hợp tác xã, liên hiệp HTX

 • Xã viên, hợp tác xã thành viên được cấp giấy chứng nhận góp vốn khi góp đủ số vốn;
 • Nội dung giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên bao gồm:
  • Thông tin hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX;
  • Thông tin chi tiết của xã viên, hợp tác xã thành viên theo quy định;
  • Tổng số vốn góp và thời gian góp vốn vào HTX, liên hiệp HTX;
  • Họ tên, chữ kỹ của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp HTX.
 • Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp HTX quy định trình tự, hồ sơ thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi hay thu hồi giấy chứng nhận vốn góp.

 Tham khảo Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã.

4. Trả lại, thừa kế vốn góp của xã viên, hợp tác xã thành viên 

Xã viên, hợp tác xã thành viên sẽ được HTX, liên hiệp HTX trả lại vốn góp ban đầu theo quy định nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

 • Chấm dứt tư cách xã viên, hợp tác xã thành viên;
 • Trả lại phần vốn góp vượt quá mức vốn góp tối đa theo quy định;
 • Trả lại vốn góp khi thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố bị hạn chế, mất năng lực hành vi dân sự;
 • Vốn góp được đưa vào tài sản không chia khi người thừa kế để lại tài sản thừa kế cho HTX, liên hiệp HTX;
 • Thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc không có hay người thừa kế từ chối nhận hoặc bị truất quyền thừa kế; thành viên là pháp nhân, HTX thành viên bị chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.

5. Hồ sơ thủ tục, hạn mức và thời hạn góp vốn điều lệ

 • Hình thức, thủ tục và hạn mức góp vốn được quy định theo điều lệ HTX, liên hiệp HTX;
 • Trong vòng 6 tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX hoặc tính từ ngày kết nạp thành viên, thành viên tham gia phải góp đủ số vốn đã cam kết.

Lưu ý: Trong trường hợp xã viên, hợp tác xã thành viên không góp đủ và đúng thời hạn trên thì HTX, liên hiệp HTX có quyền chấm dứt tư cách thành viên của xã viên, hợp tác xã thành viên.

6. Cách tăng giảm vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trong trường hợp HTX, liên hiệp HTX muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, thì thực hiện theo quy định như sau:

 • Tăng vốn điều lệ - 3 cách tăng vốn điều lệ theo quy định như sau:
  • Đại hội thành viên quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu;
  • Huy động thêm vốn góp của xã viên, hợp tác xã thành viên;
  • Kết nạp thêm thành viên HTX, liên hiệp HTX.
 • Giảm vốn điều lệ - Hợp tác xã, liên hiệp HTX giảm vốn điều lệ bằng cách trả lại vốn góp cho thành viên, tuy nhiên:
  • Pháp luật không giới hạn mức giảm vốn điều lệ, nhưng phải luôn đảm bảo tỷ lệ vốn góp tối đa theo quy định.
  • Đối với HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong các ngành nghề yêu cầu về vốn pháp định, thì vốn điều lệ sau khi giảm phải bằng hoặc cao hơn vốn pháp định.

Câu hỏi thường gặp về quy định mới về góp vốn thành lập HTX, liên hiệp HTX

1. Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp HTX là bao nhiêu?

Đối với hợp tác xã

 • Xã viên góp vốn theo thỏa thuận và quy định trong điều lệ hợp tác xã;
 • Vốn góp tối đa không vượt quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

Đối với liên hiệp hợp tác xã

 • Hợp tác xã thành viên góp vốn theo thỏa thuận và quy định của điều lệ;
 • Vốn góp tối đa không vượt quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.

2. Quy định về thời hạn góp vốn điều lệ như thế nào?

Thời hạn góp vốn điều lệ: Trong vòng 6 tháng thành viên tham gia phải góp đủ số vốn góp đã cam kết (tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX hoặc tính từ ngày được kết nạp thành viên).


3. Giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên gồm những nội dung gì?

4 nội dung cần có trong giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã, liên hiệp HTX gồm: 

 • Thông tin hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX;
 • Thông tin chi tiết của xã viên, hợp tác xã thành viên theo quy định;
 • Tổng số vốn góp và thời gian góp vốn vào HTX, liên hiệp HTX;
 • Họ tên, chữ kỹ của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp HTX.

4. Ai được quyền tham gia góp vốn thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?

Đối với hợp tác xã, thành viên được góp vốn gồm:

 • Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Hộ gia đình phải có người đại diện theo quy định;
 • Cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

Lưu ý: Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì chỉ có cá nhân được đăng ký tham gia.

Đối với liên hiệp HTX, thành viên tham gia góp vốn gồm: Các hợp tác xã thành viên có nhu cầu hợp tác và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã.


5. Khi nào được tăng giảm vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trường hợp tăng vốn điều lệ

 • Đại hội thành viên quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu;
 • Huy động thêm vốn góp của xã viên, hợp tác xã thành viên;
 • Kết nạp thêm thành viên HTX, liên hiệp HTX.

Trường hợp giảm vốn điều lệ

 • Trả lại vốn góp cho xã viên, hợp tác xã thành viên;
 • Để đảm bảo tỷ lệ vốn góp tối đa theo quy định thì HTX, liên hiệp HTX có thể huy động thêm từ thành viên khác, kết nạp thành viên;
 • HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ sau khi giảm phải bằng hoặc cao hơn vốn pháp định quy định trong ngành nghề đó.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc)0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH