Báo Cáo Giải Trình Nhu Cầu Sử Dụng Lao Động Nước Ngoài

Tìm hiểu cách báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam: cơ quan xét duyệt, mẫu đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài, trường hợp miễn giải trình…

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài là gì?

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài là việc cơ quan, tổ chức tại Việt Nam giải trình lý do cần tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc tại đơn vị cho cơ quan có thẩm quyền, xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Ngoài ra, văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp cũng là một trong những giấy tờ quan trọng để bổ sung hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Khi nào cần nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài?

Chậm nhất là 15 ngày trước ngày dự kiến làm việc tại Việt Nam của lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải thực hiện thủ tục đăng ký giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài cho từng vị trí công việc tại đơn vị.

Sau khi được cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, đơn vị có thể thực hiện công tác tuyển dụng người nước ngoài cho từng vị trí công việc theo nội dung được chấp thuận trong văn bản.

>> Xem thêm: Quy trình tuyển dụng lao động nước ngoài.

Hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Để được tuyển dụng người nước ngoài, người sử dụng lao động chuẩn bị bộ hồ sơ theo hướng dẫn bên dưới rồi nộp về cơ quan có thẩm quyền xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Trường hợp đơn vị xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lần đầu thì chuẩn bị hồ sơ gồm:

 1. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận ĐKKD;
 2. Bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 01/PLI.

>> Tải miễn phí: Hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Trường hợp đơn vị đã được cấp văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài trước đó nhưng có sự thay đổi về nhu cầu sử dụng lao động thì chuẩn bị hồ sơ gồm:

 1. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận ĐKKD;
 2. Bản báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo mẫu số 02/PLI.

>> Tải miễn phí: Hồ sơ giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Lưu ý:

Nếu người trực tiếp nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật của cơ quan, tổ chức thì hồ sơ cần bổ sung giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu.

Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài là:

➨ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xét cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho các cơ quan, tổ chức sau:

 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động;
 • Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động;
 • Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc bộ, ngành cho phép thành lập (những doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng có chi nhánh/VPĐD tại tỉnh, thành phố khác);
 • Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy phép đăng ký thành lập.

➨ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho các cơ quan, tổ chức sau:

 • Công ty, doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên;
 • Người sử dụng lao động là nhà thầu đang tham dự thầu hoặc đang thực hiện hợp đồng tại Việt Nam;
 • Chi nhánh, VPĐD của doanh nghiệp hoặc các tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;
 • Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn phòng của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam;
 • Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam;
 • HTX, liên hiệp HTX được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
 • HKD, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện thành lập;
 • Cơ sở giáo dục, tổ chức sự nghiệp do UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện thành lập;
 • Công ty, doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng có chi nhánh/VPĐD tại tỉnh, thành phố khác;
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy phép đăng ký thành lập.

Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, quy trình và thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được thực hiện như sau:

➨ Bước 1: Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trước tiên, người sử dụng lao động phải xác định nhu cầu sử dụng lao động hoặc xác định những thay đổi về nhu cầu sử dụng lao động đối với vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. 

Sau đó, người sử dụng lao động điền thông tin vị trí cần tuyển dụng vào bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo yêu cầu.

➨ Bước 2: Nộp hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động theo hướng dẫn bên trên, người sử dụng lao động tiến hành nộp hồ sơ theo 2 cách sau:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
 • Cách 2: Nộp qua đường bưu chính.

Lưu ý: 

 1. Hồ sơ phải được nộp trước ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tối thiểu là 15 ngày;
 2. Nếu đơn vị sử dụng lao động là doanh nghiệp nằm trong KCN thì nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động tại ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố;
 3. Trong quá trình xin chấp thuận nhu cầu sử dụng người nước ngoài, nếu có thay đổi về nhu cầu sử dụng người lao động, người sử dụng lao động phải báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền trước ít nhất 15 ngày so với ngày dự kiến làm việc tại Việt Nam của người lao động.

➨ Bước 3: Chờ nhận kết quả

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền thực hiện:

 • Cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc;
 • Ra văn bản từ chối chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động đối với từng vị trí công việc (có nêu rõ lý do).

Lưu ý:

Thủ tục trên không áp dụng cho trường hợp người sử dụng lao động nước ngoài là các nhà thầu.

>> Xem thêm: Thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

-----

Sau khi được cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, đơn vị phải tiếp tục thực hiện thêm các thủ tục khác để bổ sung các loại giấy tờ cần thiết cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như: xin visa nhập cảnh Việt Nam, làm giấy phép lao động, làm lý lịch tư pháp, làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài, đăng ký chuyển đổi giấy phép lái xe (nếu cần)...

Có thể thấy, để người nước ngoài được sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam thì các thủ tục cần thực hiện tương đối nhiều và khá phức tạp. Vậy nên, để đơn giản hóa quá trình thực hiện các thủ tục, đảm bảo đủ giấy tờ và điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đúng với thời gian dự kiến, bạn có thể cân nhắc sử dụng chuỗi dịch vụ của Anpha ở ngay bên dưới nhé.

Tham khảo:

>> Dịch vụ làm visa nhập cảnh Việt Nam - Từ 6.000.000 đồng;

>> Dịch vụ làm giấy phép lao động - Từ 6.000.000 đồng;

>> Dịch vụ làm lý lịch tư pháp - Từ 1.500.000 đồng; 

>> Dịch vụ làm thẻ tạm trú (temporary residence card) - Từ 10.000.000 đồng.

GỌI NGAY

Trường hợp không phải giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Việc xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là một trong những thủ tục đầu tiên mà người sử dụng lao động cần làm trước khi tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người sử dụng lao động cũng phải nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động. Đơn vị được phép bỏ qua thủ tục này nếu lao động nước ngoài tại Việt Nam thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Là trưởng dự án, trưởng văn phòng đại diện hoặc đang chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam;
 • Vào làm việc tại Việt Nam với thời hạn dưới 3 tháng để chào bán dịch vụ;
 • Vào làm việc tại Việt Nam với thời hạn dưới 3 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật… gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và chuyên gia nước ngoài đang ở Việt Nam không xử lý được;
 • Là chủ sở hữu/thành viên góp vốn công ty TNHH (giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên);
 • Là chủ tịch hội đồng quản trị/thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần (giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên);
 • Vào nắm giữ vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, làm việc dưới 30 ngày tại Việt Nam và không quá 3 lần trong 1 năm;
 • Đến Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế do cơ quan, tổ chức trung ương/cấp tỉnh ký kết;
 • Là học sinh/sinh viên đang học tập tại các trường hoặc các cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập tại cơ quan, tổ chức tại Việt Nam;
 • Là học viên tập sự, thực tập trên tàu biển Việt Nam;
 • Là thân nhân của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam;
 • Vào làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại Việt Nam và có hộ chiếu công vụ;
 • Là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

>> Xem thêm: Các trường hợp miễn giấy phép lao động.

Các câu hỏi thường gặp khi giải trình nhu cầu cầu sử dụng người nước ngoài

1. Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là gì?

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài là việc cơ quan, tổ chức tại Việt Nam giải trình nhu cầu cần tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc tại đơn vị cho cơ quan có thẩm quyền, xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

2. Khi nào cần nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài?

Chậm nhất là 15 ngày trước ngày dự kiến làm việc tại Việt Nam của lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải thực hiện thủ tục đăng ký giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài cho từng vị trí công việc tại đơn vị.

3. Hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động gồm những giấy tờ gì?

Để được tuyển lao động nước ngoài vào làm việc tại tại Việt Nam, người sử dụng lao động chuẩn bị bộ hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài gồm:

 1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận ĐKKD;
 2. Bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 3. Bản báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài (nếu đơn vị đã được cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trước đó).

>> Tải miễn phí: Mẫu đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài.

4. Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài gồm những bước nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, quy trình và thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Bước 3: Chờ nhận kết quả.

>> Tham khảo: Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

5. Cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài?

Các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài bao gồm:

 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài là bao lâu?

Trong thời hạn tối đa trong 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của đơn vị.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) -  0908 742 789 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn